۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت

در این مراسم ابتدا زنگ ایدز به صدا در آمد ودانش آموزان با حضور خود در نماز خانه از برنامه های متنوع از قبیل شعر خوانی ونمایش گروه طنز در رابطه با خطرات این بیماری خطرناک اطلاعاتی را کسب ودر ادامه مهندس عربپور از اقدامات بهداشت ودرمان در رابطه باپیشگیری از این ویروس به حضار آموزش لازم را ارائه ودر پایان رئیس اداره آموزش وپرورش از دست اندر کاران این مراسم تقدیر وتشکر بعمل آوردند .