۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان

این بازدید که  در صبح دیروز وامروز انجام شد اسناد هزینه ای پرسنل واسناد خرید کارپردازی مرکز بهداشت وبیمارستان سینا  توسط تیم رسیدگی  به اسناد دانشگاه (رادمنش ، امیری وصالحی )  مورد بررسی قرارگرفت وپس ازآن برای بهتر شدن روند کارمسئول رسیدگی  راهنمائیهای لازم وارسال فرایند وراهکارهای مالی را به پرسنل مربوطه  آموزش دادند .