۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
بازدید از واحدهای امورمالی

این بازدید که  در صبح دیروز وامروز انجام شد اسناد هزینه ای پرسنل واسناد خرید کارپردازی مرکز بهداشت وبیمارستان سینا  توسط تیم رسیدگی  به اسناد دانشگاه (رادمنش ، امیری وصالحی )  مورد بررسی قرارگرفت وپس ازآن برای بهتر شدن روند کارمسئول رسیدگی  راهنمائیهای لازم وارسال فرایند وراهکارهای مالی را به پرسنل مربوطه  آموزش دادند .