۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير

برگزاری جلسه مسئولین واحدها :صبح امروز جلسه مسئولین واحدهای مرکز بهداشت وبیمارستان سینا در اطاق مدیر شبکه بهداشت ودرمان  پیرامون کاهش هزینه ها برگزار شد این جلسه که برای اولین بار در سال 97 با حضور دکتر رشیدی ومهندس عربپور و مسئولین واحدها بهداشتی ودرمانی در اطاق مدیرشبکه  برگزار شد پیرامون کاهش هزینه ها از قبیل صرفه جویی در مصرف آب وبرق وپایین آوردن هزینه های تلفن وکاهش ماموریتهای اداری وچا پ بنر وبروشور وسایر هزینه ها که خللی در خدمات دهی سیستم پیش نمیاید در این جلسه مطرح شد که قرار شد مسئولین واحدها مراتب را به اطلاع نیروهای زیر مجموعه خود رسانده ونتیجه مطلوب را به مدیریت گزارش نمایند .