۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت

در روزهای 19/5و21/5 کارگاه آموزشی امربه معروف ونهی از منکر برگزار شد .

به همت کمیته امربه معروف ونهی از منکر شهرستان وکمیته امر به معروف اداره بهداشت ودرمان یک دوره کلاس آموزشی  به مدت 8ساعت در دوروز  برگزار که درروز اول جلسه حجه الاسلام  محمودزاده از حوزه علمیه پیرامون اهمیت  امر به معروف این فریضه فراموش شده در جامعه واداره مسا ئلی را مطرح ودر روز دوم ایزدی از دفتر امام جمعه پیرامون اهمیت نماز اول وقت وفضیلت نمازجماعت مطالبی را به سمع ونظر همکاران رسانده و ایشان ابراز داشتند که بعضی از مردم واجبات را رها کرده ومستحبات را انجام میدهند که باید به آنها تذکر داده شود که از واجبات غافل نشوند .این جلسات همراه بود با پرسش وپاسخ که خیلی از شبهاتی راکه افراد نسبت به امر به معروف ونهی از منکر ومسائل نماز داشتند برطرف گردید .