۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
صبح امروز خنجری ودکتر امیری در ساعت 8اول وقت اداری در ستاد شبکه بهداشت ودرمان حضور وبادکتر رشیدی ومعاون بهداشتی شبکه پیرامون مسائل بهداشتی ودرمانی گفتگو وبعداز آن از واحدهای ستادی ومرکز خدمات جامع سلامت شهید مصطفوی بازدید واز نزدیک باروند کار ومشکلات همکاران آشنائی حاصل ودر ادامه از بیمارستان سینای جدید ومرکز خدمات جامع سلامت روستای نعیم آباد که در دست ساخت وساز میباشند اطلاعاتی را کسب نمودند که قرار شد مسائل پیگیری وروند کار بیمارستان ومرکز نعیم آباد سرعت بیشتری بگیرد که زودتر مشکلات مردم غیور درزمینه بهداشتی ودرمانی حل وفصل گردد.