۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر

 

پرسنل :
 

 

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
صغری قربانزاده لیسانس مسئول واحد 33434704
فاطمه رسا لیسانس کارشناس بهداشت روان 33434704
حسین رحمانی لیسانس کارشناس بهداشت روان 33434704

 

 

شرح وظایف

1بررسي و شناخت بيماريهاي رواني شهرستان

۲- بررسي و تعيين ميزان بيماريهاي رواني در شهرستان

۳- تشكيل و شركت در كميته های فني بهداشت روان شهرستان

۴- تدوين و اجراء برنامه هاي آموزشي براي رده هاي مختلف بهداشتي

۵- همراهي با تيم بازديد از مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تحت پوشش خدمات بهداشت روان به منظور بررسي فعاليت مراكز مذكور در زمينه بهداشت روان

۶- جمع آوري ، كنترل ، تجزيه و تحليل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به پيگيري بيماريهاي رواني

۷- پايش و ارزشيابي مداوم برنامه اجرائي شهرستان و تلاش جهت رفع نارسائيها و بهبود عملكرد

۸- پيشنهاد و مشاركت در اجراي آموزشهاي عمومي جامعه در زمينه مسايل بهداشت روان

۹- هماهنگي و جلب همكاري درون بخشي و ساير بخشهاي اجتماعي ، اقتصادي و محلي كه در پيشبرد برنامه موثرند ۰

۱۰- مشاركت در اجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در نظام بهداشتي پس از تصويب و ابلاغ

۱۱- همكاري و مشاركت دراجراي ساير برنامه هاي بهداشتي با نظر مقام مافوق

۱۲- گزارش ساليانه پيشرفت و عملكرد برنامه در شهرستان