۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
نام و نام خانوادگی  مدرک نحصیلی         سمت                              تلفن                            عکس                          
مظفر جعفری دیپلم بهورز 33443766
زهرا ابراهیمی دیپلم بهورز 33443766
 

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1382 ملکی 75 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی