۱۳۹۷ شنبه ۲۸ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
معصومه میرزایی سیکل بهورز 33447209

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1377 ملکی 76 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی