۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ آبان
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
شهین خنجری دیپلم بهورز 3447331

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1377 ملکی 76 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی