۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد

  

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
فرزانه مومنی تذرجی دیپلم بهورز 33482240

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1386 ملکی 70 متر دولت آباد ارائه کلیه خدمات بهداشتی