۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد

 دانشجویان دانشکده علوم پزشکی زرند به مناسبت روز زمین پاک  به پاکسازی منطقه ده اصغر در 20 کیلومتری شهر زرند پرداختند.

051
054
067
068
071