۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
آدرس: زرند-چهارراه برق-دانشکده علوم پزشکی
تلفن: ۳۳۴۳۳۰۸۸-۳۳۴۲۳۹۸۵-۳۳۴۳۳۰۹۹(۰۳۴)
فکس: ۳۳۴۲۵۴۰۰ (۰۳۴)
پست الکترونیک:  zarandnursingschool@kmu.ac.ir