۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن

پرستاری

زهرا فرحبخش 

عضو هیئت علمی(کارشناس ارشد پرستاری)

مریم متصدی

کارشناس ارشد پرستاری

مریم علی کمالی

کارشناس ارشد مامایی

علی سلطانی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

نسرین پورحبیبی

کارشناس ارشد پرستاری

بتول لطفعلی پور

کارشناس ارشد پرستاری

 

 

 

بهداشت محیط

زهرا دارابی

کارشناس ارشد بهداشت محیط