۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير

اعضای شورای آموزشی:

دکتر علی رشیدی

ریاست دانشکده

دکتر بنت الهدی مهدیزاده

معاون آموزشی دانشکده

مریم متصدی

عضو گروه پرستاری

مهندس ندا جاوید

مدیر گروه بهداشت محیط

مریم علی کمالی

معاون پژوهشی دانشکده

مهندس زهرا دارابی

عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط

 

زمان برگزاری جلسه شورای آموزشی پنجم هر ماه ساعت 14-12

وظایف شورای آموزشی

  • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط مسئولین محترم دانشگاه ابلاغ می گردد

  • تدوین سیاستهای آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه

  • هماهنگی میان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس

  • برنامه ریزی دروس و کارآموزی

  • تعیین ظرفیت پذیرش سالانه دانشجویان

  • بررسی و اظهار نظر در مواردی که ریاست  محترم دانشکده به شورا ارجاع می دهند

  • بررسی فرمهای میهمانی و انتقالی دانشجویان به سایر دانشگاهها

  • تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی میهمان و انتقالی از سایر دانشگاهها

            بررسی و تعیین نیاز به عضو هیئت علمی جدید وپیشنهاد آن به دانشگاه