۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير

          

دانشگاه علوم پزشكي كرمان    

شوراي پژوهشي 

این شورا به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي دانشكده در راستای سیاست های شوراي پژوهشي دانشگاه و همچنین كمك به روند اجرايي و فراهم آوردن امكانات و تسهیلات لازم در زمينه فعاليتهاي پژوهشي، در دانشكده تشكيل مي‌شود.

اعضای شورای پژوهشی

 

 ریاست دانشکده

 دکتر علی رشیدی  

1

 معاون آموزشی دانشکده

 دکتر بنت الهدی مهدیزاده    

2

 معاون پژوهشی دانشکده

 مریم علی کمالی

3

 مدیرگروه پرستاری

 مریم متصدی

4

 مدیر گروه بهداشت محیط

 ندا جاوید

5

عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط

 زهرا دارابی فر

6

 عضو هیات علمی گروه پرستاری

 صدیقه خدابنده

7

عضو هیات علمی گروه پرستاری

 اعظم کاربخش

8

عضو هیات علمی گروه پرستاری

 آقای مهدیزاده

9