۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن

این شورا به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي دانشكده در راستای سیاست های شوراي پژوهشي دانشگاه و همچنین كمك به روند اجرايي و فراهم آوردن امكانات و تسهیلات لازم در زمينه فعاليتهاي پژوهشي، در دانشكده تشكيل مي‌شود.

 

اعضای شورای پژوهشی

   ریاست دانشکده

دکتر علی رشیدی

   معاون آموزشی

دکتر بنت الهدی مهدیزاده

  معاون پژوهشی

مریم علی کمالی

  مدیر گروه پرستاری

مریم متصدی

  هیات علمی

فاطمه فرحبخش

  هیات علمی

زهرا دارابی فرد

  هیات علمی

صدیقه خدابنده

هیات علمی

ملیحه پورشعبان