۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

          

دانشگاه علوم پزشكي كرمان    

شوراي پژوهشي 

این شورا به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي دانشكده در راستای سیاست های شوراي پژوهشي دانشگاه و همچنین كمك به روند اجرايي و فراهم آوردن امكانات و تسهیلات لازم در زمينه فعاليتهاي پژوهشي، در دانشكده تشكيل مي‌شود.

اعضای شورای پژوهشی

 

 ریاست دانشکده

 دکتر علی رشیدی  

1

 معاون آموزشی دانشکده

 دکتر بنت الهدی مهدیزاده    

2

 معاون پژوهشی دانشکده

 مریم علی کمالی

3

 مدیرگروه پرستاری

 مریم متصدی

4

 مدیر گروه بهداشت محیط

 ندا جاوید

5

عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط

 زهرا دارابی فر

6

عضو هیات علمی گروه پرستاری

دکتر مریم شیخ پور خانی

7

عضو هیات علمی گروه پرستاری

نادیا سدری

8

عضو هیات علمی گروه پرستاری

آلا شمسی 

9

عضو هیات علمی گروه پرستاری

 محمد جوادمهدیزاده

10

عضو هیات علمی گروه پرستاری

اعظم کاربخش

11
عضو هیات علمی گروه پرستاری

راحله رجبی 

12