۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

 

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

 

                      

 

فاطمه فرحبخش

درجه علمی : کارشناس ارشد آموزش پرستاری

تلفن : 03433425400

پست الکترونیک :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای کمیته تحقیقات

 

  سرپرست کمیته

                       فاطمه فرحبخش                           

دبیر کمیته

سید محمد زمان حسینی

مسئول برگزاری کارگاه ها            

میرتاج الدینی