۱۳۹۸ دوشنبه ۵ فروردين
 ندا جاوید         کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط                                                  

 

N_javid@kmu.ac.ir

N.javid1367@gmail.conm

مربی
 زهرا دارابی                     کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

darabierfan@yahoo.com

مربی
حکیمه مهدیزاده  

دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط

H.Mahdizadeh2018@gmail.com

مربی