۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن

 

 

 مهدی حاج حسینی      

دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط

 

مربی

 حکیمه مهدیزاده       

دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط

H.Mahdizadeh2018@Gmail.com

مربی

   زهرا دارابی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

darabierfan@yahoo.com

مربی

 ندا جاوید        

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

N.Javid1367@Gmail.com

مربی