۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن
  1.  آزمایشگاه شیمی محیط 

  2. آزمایشگاه میکروب شناسی محیط 

  3.  آزمایشگاه بهداشت هوا

  4. آزمایشگاه پسماند

  5. آزمایشگاه بهداشت پرتو وحفاظت

  6.  آزمایشگاه هیدرولیک 

  7. کارگاه لوله کشی و موتور تلمبه 

  8. کارگاه نقشه برداری و نقشه کشی

  9.   کارگاه نمونه سازي سيستم هاي تصفيه آب و فاضلاب