۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

مربی

کارشناس ارشد

پرستاری -گرایش داخلی-جراحی

مریم متصدی

دکتری

آموزش پرستاری

مریم شیخ پور خانی

مربی

کارشناس ارشد  پرستاری -گرایش  ویژه  

نادیا سدری

مربی

کارشناس ارشد پرستاری -گرایش ویژه نوزادان 

آلا شمسی

مربی

کارشناس ارشد پرستاری -داخلی جراحی

محمد جواد مهدی زاده

مربی

کارشناس ارشد پرستاری-گرایش روان پرستاری

اعظم کاربخش

مربی

کارشناس ارشد پرستاری -گرایش داخلی جراحی

راحله رجبی 

مربی

کارشناس ارشد مامایی

مریم علی کمالی