۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
نهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دومین جشنواره ملی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی سال 1396 کرمان مهندس افضلی پور تحول نظام سلامت