۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

 


 اعضای هیئت علمی دانشکده طب سنتی - گروه طب سنتی 
 
 وب سایت
 پست الکترونیک
 
 نام و نام خانوادگی
   
 دکتر رستم سیف الدینی 
 
   
 دکتر عبدالرضا صباحی
 
   
دکتر علیرضا فکری
 
   
 دکتر رضا ملک پور افشار 
 
   
 دکتر میترا مهربانی
 
   
 دکتر مینا مبشر
 

 

 

 


  اعضای هیئت علمی دانشکده طب سنتی - گروه داروسازی سنتی 
 
 وب سایت
 پست الکترونیک
 
 نام و نام خانوادگی
     
دکتر مهدی انصاری دوگاهه
 
   
 دکتر پیام خزائلی
 
   
دکتر عباس پرداختی دوخانی
 
   
 دکتر فریبا شریفی فر
 
   
 دکتر محمدحسن مصحفی