۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر
Skip Navigation Links.
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
Collapse معرفیمعرفی
رئیس و معاونین
مشاورین
Collapse نهاد هانهاد ها
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
حوزه بانوان و خانواده دانشگاه
دبیرخانه هیات امناء
روابط بین الملل
بازرسی و پاسخگویی به شکایات
کانون تفکر سلامت
امور ایثارگران
ستاد شاهد
روابط عمومی
کانون بسیج جامعه پزشکی
حوزه بسیج دانشجویی
Collapse معاونت هامعاونت ها
معاونت امور اجتماعی
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
Collapse دانشکده هادانشکده ها
دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده داروسازی
دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی رازی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده طب ایرانی
واحد بین الملل
دانشکده علوم پزشکی زرند
Collapse مراکز آموزشی درمانیمراکز آموزشی درمانی
مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
مرکز آموزشی درمانی شفا
مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر
مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت
مجتمع تخصصی درمانی جواد الائمه