۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد


 اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 

دانشکده بهداشت   

دانشکده پزشکی 
 
دانشکده طب سنتی   

 دانشکده داروسازی
 
 دانشکده دندانپزشکی  
 
 دانشکده پیراپزشکی  
 

دانشکده پرستاری و مامایی رازی
 
        
 
 دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی